verpakkingen

verpakkingen

Zero waste of recycleerbaar, jouw keuze!

Je kan bij ons kiezen tussen zero waste via een systeem van glazen potten met leeggoed of 100% recycleerbaar 

In de winkel vind je ons volledige assortiment in zero waste en dit van maandag tot vrijdag tussen 8 en 14 uur.

In het automaat dat 24 uur op 24 uur beschikbaar is, vindt je ons volledige assortiment in recycleerbare verpakking en daarnaast ook een aantal in zero waste.

De inhoud is echt identiek alleen de verpakking is anders.

Wist jij trouwens dat de inhoud van de verpakking een groter impact heeft op de ecologische voetafdruk dan de verpakking zelf? Zo heb jij écht meer invloed op het klimaat en milieu door één keer per week plantaardig te eten, dan alle dagen verpakkingsloos als flexitariër te eten. 

Wij stappen bewust over van biologisch afbreekbare verpakking naar recyleerbare verpakking. Dit doen we stapsgewijs wanneer we door onze voorraad zijn. Daarom zie je nu verschillende soorten verpakking in het automaat. 

Waarom overstappen naar recycleerbaar? Biologische afbreekbare verpakking is gemaakt om industrieel gecomposteerd te worden alleen gebeurd dit niet want het mag niet in de GFT zak.  Hierdoor vergroten we de afvalberg en dat is nu net wat wij willen vermijden. Recycleerbaar is de betere keuze. 

Onze bakjes en saus potjes zijn gemaakt van (R)PET. In de blauwe zak worden deze 100% gerecycleerd. 

 

Werking van de herbruikbare verpakkingen met leeggoed

Je betaalt leeggoed dat je terug krijgt wanneer je het terugbrengt, net als statiegeld op flessen.
Dit leeggoed is geschikt voor gebruik in de oven ( zonder deksel), microgolf ( zonder deksel) en diepvriezer.
De deksels mogen NIET in de oven, NIET in de microgolf en ook NIET in de vaatwasser, wel in de diepvriezer.

Wij verzamelen dit leeggoed en laten het wassen om in regel te zijn met FAVV. Afwassen hoeft niet, grondig uitspoelen echter wèl om schimmelvorming te voorkomen.

Belangrijke afspraken:

 • leeggoed grondig uitspoelen, om schimmelvorming te voorkomen
 • probeer zoveel mogelijk te ruilen en geen te grote stocks te verzamelen
 • leeggoed graag terug binnen de maand

Waar het leeggoed terugbrengen?

 • In de winkel
  maandag – vrijdag tussen 8 en 14 uur
 • Place to Bio, Brusselsestraat 63, centrum Tervuren
  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10-18 uur, zaterdag 11 -17 uur

Zero waste or recycle, you choose!

You can choose between zero waste via a system of glass jars with empties or single use but 100% recyclable packaging.

In our store you will find our full range in zero waste and this from Monday to Friday between 8 am and 2 pm.

In the vending machine, which is available 24 hours a day, you will find our full range in recyclable packaging, as well as 2 hot dishes in zero waste.

The content is really identical, only the packaging is different.

Did you know that the contents of the packaging have a greater impact on the ecological footprint than the packaging itself? For example, you can help the climate and our environment more by eating a plant-based meal once a week than by consuming Flexi without packaging.

We are consciously switching from biodegradable packaging to recyclable packaging. We do this step by step when we run out of stock. That is why you now see different types of packaging in the vending machine.

Why switch to recyclables? Biodegradable packaging is made to be industrially composted, but this does not happen because it is not allowed in the organic waste bag. This increases the waste in general and that is exactly what we want to avoid. Recyclable is the better choice.

Our trays and sauce jars are made of PET. These are 100% recycled in the blue bag.

Functioning of the reusable packaging with empties 

You pay a deposit for the empties which you get back when you return them, just like a deposit on bottles.
T
he empties are suitable for use in the oven (without lid), microwave (without lid) and freezer.
All lids are NOT allowed in the oven, NOT in the microwave and NOT in the dishwasher.

We collect this emptied and have it washed to comply with the FASFC.
So you really don’t have to wash it, but you do have to rinse them to prevent mold formation.

Important rules:

 • Thoroughly rinse empties  to prevent mould
 • try to exchange as much as possible and not to collect too large stocks
 • empties please return within the month

Where to return the empties?

 • In our shop
  Monday – Friday between 8 am and 2 pm
 • Place to Bio, Brusselsestraat 63, center of Tervuren
  Monday, Tuesday, Wednesday and Friday 10am-6pm, Saturday 11am-5pm

Sans déchets ou recyclable, votre choix!

Vous avez le choix entre zéro déchet via un système de bocaux en verre avec vides ou emballages 100% recyclables.

En magasin vous trouverez toute notre gamme en zéro déchet et ceci du lundi au vendredi entre 8h et 14h.

Dans le distributeur automatique, disponible 24h/24, vous trouverez toute notre gamme dans des emballages recyclables, ainsi que 2 plats chauds en zéro déchet.

Le contenu est vraiment identique, seulement l’emballage est différent.

Saviez-vous que le contenu de l’emballage a un plus grand impact sur l’empreinte écologique que l’emballage lui-même ? Par exemple, vous pouvez davantage aider le climat et notre environnement en adoptant une alimentation végétale une fois par semaine qu’en consommant flexi tous les jours sans emballage.

Nous passons consciemment des emballages biodégradables aux emballages recyclables. Nous le faisons étape par étape lorsque nous manquons de stock. C’est pourquoi vous voyez maintenant différents types d’emballages dans le distributeur automatique.

Pourquoi passer aux recyclables ? Les emballages biodégradables sont faits pour être compostés industriellement, mais cela ne se produit pas car ils ne sont pas autorisés dans le sac de déchets organiques. Cela augmente la montagne de déchets et c’est exactement ce que nous voulons éviter. Recyclable est le meilleur choix.

Nos barquettes et pots à sauce sont en PET. Ceux-ci sont 100% recyclés dans le sac bleu.

 

Fonctionnement des emballages réutilisables avec depot

Vous payez une caution sur les vides que vous récupérez lorsque vous les retournez, tout comme une consigne sur des bouteilles.

Les vides conviennent pour l’ utilisation au four (sans couvercle), au micro-ondes (sans couvercle) et au congélateur.
Tous les couvercles ne sont PAS autorisés au four, PAS au micro-ondes et PAS au lave-vaisselle.

Nous faisons laver les vides conformément à l’AFSCA. Vous devez donc vraiment pas laver les vides, mais vous devez les rincez pour éviter la formation de moisissures.

Règles importants :

 • Rincez soigneusement les vides pour éviter la moisissure
 • essayez d’échanger le plus possible et de ne pas collecter des stocks trop importants
 • merci de retourner  les vides dans le mois

Où retourner les vides ?

 • Dans notre magasin
  Du lundi au vendredi de 8h à 14h
 • Place to Bio, Brusselsestraat 63, centre de Tervuren
  lundi, mardi, mercredi et vendredi 10h-18h, samedi 11h-17h